Regulamin

 1.  Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.sklep-gramix.pl prowadzony jest przez Rafał Graj prowadzącego działalność gospodarczą pod  firmą FHU GRAMIX, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Nr NIP 9491407950 Reg 151993975.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze sklepu i określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pomocą sklepu internetowego.

DEFINICJE

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gramix, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  NIP 9491407950.

 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep-gramix.pl

 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie

INFORMACJE OGÓLNE

   1 . Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta lub bez rejestracji przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

   2 .Ceny podane w Sklepie  są cenami w walucie PLN brutto (uwzględniają podatek VAT)

   3 . Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy , o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

   1. Należy zalogować się do Sklepu( opcjonalnie), lub skorzystać z zakupu bez rejestracji.

   2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

   4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostawy i płatności, w przypadku wystawienia faktury vat wpisać odpowiednie dane.

   5. Kliknąć przycisk "Potwierdzam zakup", należy opłacić lub odebrać zamówienie w terminie do 7 dni roboczych, po tym terminie zamówienie będzie anulowane.

   6.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia o czym poinformuje Klienta drogą mailową.

   7.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, podstawą do zwrotu towaru lub reklamacji jest faktura lub paragon dostarczony wraz z zamówionym produktem. Zwrócony przedmiot nie może być uszkodzony ani nie może posiadać oznak użytkowania.

   8. Sprzedający oznajmia że wszystkie sprzedawane w sklepie produkty są nowe i nieużywane.

   9. Podczas dostawy zakupionego towaru w obecności kuriera proszę sprawdzić stan przesyłki.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić w jego obecności protokół reklamacyjny i odesłać przesyłkę oraz proszę o kontakt z nami. W przypadku zgłoszenia uszkodzeń mechanicznych które mogły powstać w czasie transportu w terminie póżniejszym, reklamacje nie będą uwzględniane.

  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustaw konsumenckich.

  11. W przypadku jednorazowego zakupu kilku przedmiotów w naszym sklepie internetowym www.sklep-gramix.pl ze względu na duże gabaryty niektórych przedmiotów proszę o kontakt w celu ustalenia kosztów przesyłki.

Warunki zwrotów i możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny:

 Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na odstąpienie od umowy i  przesłanie stosownego oświadczenia. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien  nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych  od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez  Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem  środków do czasu otrzymania przedmiotu. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od  Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy  złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:  biurogramix@gmail.com lub w formie pisemnej na adres ( FHU Gramix 42-202  Częstochowa  ul. Bór 118).  Przesyłkę z zakupionym towarem należy nadać na adres  Sprzedawcy ( FHU Gramix 42-202  Częstochowa  ul. Bór 118).   W  przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania  towaru.

 

 WAŻNE

Wszystkie zdjęcia wystawione w sklepi internetowym pod adresem www.sklep-gramix.pl są własnością Firmy GRAMIX. Zakazuję się powielania, fotokopiowania i rozpowszechniania lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania materiałów na jakichkolwiek polach eksploatacji bez pisemnej zgody Firmy GRAMIX. W przypadku naruszenia ww. zakazu Firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

Polityka prywatności:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU Gramix Rafał Graj ul. Bór 118 , 42-202 Częstochowa.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach wystawienia faktury, księgowych oraz firmy kurierskiej podczas dostawy towaru.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostepu do treści swoich danych i ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne , ale niezbędne
do wykonania zawartej umowy i wystawienia faktury.

Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym www.sklep-gramix.pl, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook